Úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 291

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku a zda existují obecně závazná pravidla pro naše chování, se jmenuje:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 290

Který z typů autority (panství) podle Maxe Webera vyplývá z víry k neobyčejným kvalitám a vlastnostem této osobnosti?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 288

Která mezinárodní organizace založená r. 1949 se sídlem ve Štrasburku se zabývá především stavem lidských práv v evropských zemích? (členským státem je dokonce i Švýcarsko)


ZSV Stát a právo úloha ID 287

Které z uvedených právních odvětví není odvětvím soukromého práva?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 285

Ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a vyznačuje se monopolizací ekonomiky, označujeme jako:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 284

Fill the gap.

She doesn’t feel ____ dancing.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 283

Statky, které jsou užitečné, ale nejsou vzácné, se nazývají:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 282

Výrobní faktory se člení na primární a sekundární. Který z nabízených možností není primárním výrobním faktorem?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 280

Translate:

V které ulici bydlíte?


ZSV Stát a právo úloha ID 279

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu _____ let a právo je volit má každý občan ČR po dosažení věkové hranice _____ let a občan jiného členského státu Evropské unie, který dosáhl věku _____ let a v ČR pobývá nejméně _____ dnů.

Kterou z následujících možností je třeba doplnit do textu tak, aby bylo tvrzení pravdivé?


1 ... 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 ... 33