Menu Zavřeno

Matematika

Zkouška Národních srovnávacích zkoušek Matematika testuje znalosti a dovednosti uchazeče o vysokoškolské studium v předmětu matematika v šíři osnov gymnázia. Test porovnává uchazeče s ostatními řešiteli výsledkem ve formě percentilu, to je harmonizovaný výsledek vašeho testu a všech testů, které byly a budou složeny. Zpravidla je zaznamenán číslem od 0 do 100, kde percentil 100 je nejvyšší. Výsledek na percentilové škále si je třeba představit jako procento řešitelů, z celkového počtu všech řešitelů, které jste předběhli. Například percentil 97 znamená, že pouze 3 % všech řešitelů byla stejně dobrá nebo lepší než vy, a že 97 % řešitelů mělo horší výsledek.

Východiskem pro přípravu je gymnaziální předmět matematika, konkrétně je test zaměřen především na tyto tematické oblasti: základní poznatky z matematiky, komplexní čísla, algebra, funkce a rovnice, geometrie v rovině, geometrie v prostoru, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Úlohy ověřují znalost, porozumění a schopnost aplikace poznatků a dovedností.

Celkem je v testu 30 úloh, k jejichž vyřešení má účastník 90 minut čistého času. U každé otázky je zpravidla pět nabízených možností odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se čtvrtina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test účastník zkoušky řeší bez pomůcek (bez tabulek či kalkulaček). Všechny výpočty je možné zvládnout bez použití kalkulačky, z hlavy. Součástí zadání jsou volné listy na poznámky a výpočty. V zadání je také přehled nejdůležitějších vzorců.