Menu Zavřeno

Úlohy - Společnost a jedinec

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 389

Představitel moderního liberalismu, filosof rakouského původu. Svůj filosofický systém sám označuje jako kritický racionalismus. Nejznámější dílo tohoto autor je Otevřená společnost a její nepřátelé, ve které autor nastiňuje některé obtíže, které stojí před naší civilizací. 


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 306

Idea je chápána jako význam pojmu – jeho podstata .Ideje jsou neměnné, dokonalé, imanentní jsoucna; nevznikají ani nezanikají. Jsou to vzory pro jednotlivé věci. Autor nauky o idejích je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 305

Představitelem pozitivismu není:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 303

Nauka o světě jako celku, o jeho vzniku, struktuře a zákonitostech,

jeho vývoje se nazývá:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 300

Kterým z následujících termínů se označuje filozofický směr, který zastává názor, že příčiny a výsledky dění v přírodě či společnosti jsou projevem vůle vyšší bytosti?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 294

Proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. 


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 291

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku a zda existují obecně závazná pravidla pro naše chování, se jmenuje:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 290

Který z typů autority (panství) podle Maxe Webera vyplývá z víry k neobyčejným kvalitám a vlastnostem této osobnosti?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 278

Který z následujících psychologů zaujímal stanovisko, že základní energii člověku poskytuje sexuální pud (libido)?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 275

Který z následujících psychologických směrů je nejvíce zaměřen na vnímání?


1 2 3 [4] 5 6