ZSV - úlohy

ZSV Hospodářství a svět úloha ID 267

Který z uvedených cenných papírů opravňuje jeho vlastníka účastnit se valné hromady podniku, hlasovat a také se podílet na majetkových právech?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 263

Mezi prezidenty Československa nepatří:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 260

Která z velkých reformních smluv EU formulovala model 3 pilířů?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 256

Které z následujících pořadí událostí 2. pol. 20. stol. je správně chronologicky (tj. od nejstarší po nejmladší) ?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 252

Jak označujeme charakteristický znak citů, který udává skutečnost, že citové projevy mohou snadno přecházet z jedné krajnosti do druhé?


ZSV Stát a právo úloha ID 250

Zásada stanovující, že se na obviněného hledí jako na nevinného, dokud není vina vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem, se jmenuje:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 249

Výzkumná metoda psychologie, která je založena na principu pozorování vnějších projevů člověka v přirozených nebo speciálně upravených situacích bez zásahu psychologa, se jmenuje _________.


ZSV Stát a právo úloha ID 246

Který z nabízených států není prezidentskou republikou?


ZSV Stát a právo úloha ID 242

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr kdykoli a bez důvodu:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 241

Americký psycholog Abraham Maslow je autorem stupňovitého řazení potřeb, které v hierarchickém systému organizoval podle jejich naléhavosti pro člověka. Vyšší potřeba se obvykle objevuje až po uspokojení potřeb nižších.

Ve které z uvedených možností jsou potřeby takto uspořádány?


1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12