This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

Matematika úloha ID 28

Řešením soustavy rovnic:

x + y = 34

log2x + log2y = 6

 


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 27

Mezi díla Friedricha Nietzscheho nepatří:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 26

Který český politik a bývalý ministr byl v minulosti předsedou Valného shromáždění OSN?


ZSV Stát a právo úloha ID 25

Ústava ČR, základní zákon státu, se skládá z Preambule a 8 hlav, dále členěných na články a odstavce. Čím se zabývá V. hlava?


ZSV Stát a právo úloha ID 22

Poslaneckou sněmovnu tvoří _____ poslanců volených na _____ roky/let. Poslance mohu volit od _____ let a může jím být každý občan ČR starší _____ let.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 21

Vyberte to pořadí událostí 2. poloviny 20. století, které je uvedeno chronologicky správně (od nejstarší po nejmladší)


Matematika úloha ID 18

Poměr poloměrů vepsané a opsané kružnice rovnostrannému trojúhelníku:


Matematika úloha ID 17

Zasedání rady města mělo 60 účastníků. Byly připraveny tři druhy nápojů - A, B a C. Každý účastník mohl ochutnat všechny nápoje. Žádný účastník neochutnal během zasedání současně nápoj A a B. Nápoj A ochutnalo 32 osob, B 28 osob, C 36 osob. Každý účastník ochutnal alespoň jeden nápoj, právě jeden nápoj ochutnalo 24 osob. Kolik účastníků ochutnalo pouze nápoj C?


Matematika úloha ID 16

Rovnice přímky, která je obrazem přímky 3x - y - 3 = 0 v osové souměrnosti s osou y = x, je:


Matematika úloha ID 15

Počet os souměrnosti pravidelného n-úhelníku je:


1 ... 27 28 29 30 31 [32] 33