Úlohy

ZSV Hospodářství a svět úloha ID 21

Vyberte to pořadí událostí 2. poloviny 20. století, které je uvedeno chronologicky správně (od nejstarší po nejmladší)


Matematika úloha ID 18

Poměr poloměrů vepsané a opsané kružnice rovnostrannému trojúhelníku:


Matematika úloha ID 17

Zasedání rady města mělo 60 účastníků. Byly připraveny tři druhy nápojů - A, B a C. Každý účastník mohl ochutnat všechny nápoje. Žádný účastník neochutnal během zasedání současně nápoj A a B. Nápoj A ochutnalo 32 osob, B 28 osob, C 36 osob. Každý účastník ochutnal alespoň jeden nápoj, právě jeden nápoj ochutnalo 24 osob. Kolik účastníků ochutnalo pouze nápoj C?


Matematika úloha ID 16

Rovnice přímky, která je obrazem přímky 3x - y - 3 = 0 v osové souměrnosti s osou y = x, je:


Matematika úloha ID 15

Počet os souměrnosti pravidelného n-úhelníku je:


Matematika úloha ID 1

Kolik úhlopříček má konvexní pětiúhelník?


1 ... 25 26 27 28 29 [30]