This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 78

Absolutistické myšlení, rozvoj identity, magično, přebírání sociálních rolí, přisuzování neživých vlastností živým věcem jsou typické pro jedince _________.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 77

Souhrn všeho zboží, které jsou zákazníci ochotni koupit za příslušnou cenu, se nazývá _______.


Matematika úloha ID 67

Graf funkce daný tvarem k:y=(2x + 7)/(x  + 1) není spojitý v intervalu:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 65

Celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu se nazývá _______.


Matematika úloha ID 64

Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 62

Where is the book? It is ___  the shelf.


Matematika úloha ID 59

Poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 53

Počátky vědecké psychologie spadají do doby, kdy v Lipsku založil _______ roku ______ první experimentální laboratoř.


1 ... 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33