This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 294

Proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. 


ZSV Stát a právo úloha ID 293

Ve věci rozpuštění či obnovení politických stran a hnutí rozhoduje:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 291

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku a zda existují obecně závazná pravidla pro naše chování, se jmenuje:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 290

Který z typů autority (panství) podle Maxe Webera vyplývá z víry k neobyčejným kvalitám a vlastnostem této osobnosti?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 288

Která mezinárodní organizace založená r. 1949 se sídlem ve Štrasburku se zabývá především stavem lidských práv v evropských zemích? (členským státem je dokonce i Švýcarsko)


ZSV Stát a právo úloha ID 287

Které z uvedených právních odvětví není odvětvím soukromého práva?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 285

Ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a vyznačuje se monopolizací ekonomiky, označujeme jako:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 284

Fill the gap.

She doesn’t feel ____ dancing.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 283

Statky, které jsou užitečné, ale nejsou vzácné, se nazývají:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 282

Výrobní faktory se člení na primární a sekundární. Který z nabízených možností není primárním výrobním faktorem?


1 ... 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 33