Úlohy

ZSV Hospodářství a svět úloha ID 285

Ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a vyznačuje se monopolizací ekonomiky, označujeme jako:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 284

Fill the gap.

She doesn’t feel ____ dancing.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 283

Statky, které jsou užitečné, ale nejsou vzácné, se nazývají:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 282

Výrobní faktory se člení na primární a sekundární. Který z nabízených možností není primárním výrobním faktorem?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 280

Translate:

V které ulici bydlíte?


ZSV Stát a právo úloha ID 279

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu _____ let a právo je volit má každý občan ČR po dosažení věkové hranice _____ let a občan jiného členského státu Evropské unie, který dosáhl věku _____ let a v ČR pobývá nejméně _____ dnů.

Kterou z následujících možností je třeba doplnit do textu tak, aby bylo tvrzení pravdivé?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 278

Který z následujících psychologů zaujímal stanovisko, že základní energii člověku poskytuje sexuální pud (libido)?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 277

Choose the correct option.

About 100 people ______ outside the theatre for tickets when we got there.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 275

Který z následujících psychologických směrů je nejvíce zaměřen na vnímání?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 273

Choose the most suitable option.

You have to be a pretty good _____ to get a job as a chef.


1 ... 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 32