This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 307

Fill the gaps.

Don’t start writing as ­­­­­­­­−−−−−− as you get the paper – think first, write −−−−−−−!


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 306

Idea je chápána jako význam pojmu – jeho podstata .Ideje jsou neměnné, dokonalé, imanentní jsoucna; nevznikají ani nezanikají. Jsou to vzory pro jednotlivé věci. Autor nauky o idejích je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 305

Představitelem pozitivismu není:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 303

Nauka o světě jako celku, o jeho vzniku, struktuře a zákonitostech,

jeho vývoje se nazývá:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 301

Po první světové válce se značně pozměnila mapa Evropy a vzniklo:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 300

Kterým z následujících termínů se označuje filozofický směr, který zastává názor, že příčiny a výsledky dění v přírodě či společnosti jsou projevem vůle vyšší bytosti?


ZSV Stát a právo úloha ID 298

Který z uvedených protiprávních činů není přestupkem?


ZSV Stát a právo úloha ID 297

Za určitých okolností není považováno za protiprávní jinak trestné jednání, nejedná se však o:


ZSV Stát a právo úloha ID 296

Pokud účastník soudního řízení s rozhodnutím soudu nesouhlasí, může uplatnit tzv. opravné prostředky řádné a mimořádné. Mezi mimořádné opravné prostředky nepatří:


ZSV Stát a právo úloha ID 295

Držba je stav, kdy někdo nakládá s věcí jako s vlastní. Je−li někdo oprávněným držitelem movité věci po dobu ______ a nemovité po dobu ______, stává se jejím vlastníkem.


1 ... 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ... 33