Úlohy

Anglický jazyk Gramatika úloha ID 314

Choose the correct option:

London is −−− capital of −−− United Kingdom.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 311

Choose the most suitable form:

David: Hi Jack! What are you up to this afternoon? I was thinking about going to see the football match we talked about. Are you still in?

Jack: Hello David. I am so sorry. I forgot. I −−−−−−−−−−− Susan this afternoon. Maybe next time!


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 309

Choose the opposite correct form of the word polite.


OSP Analytický oddíl úloha ID 308

V horské chatě jsou pouze třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje,pokojů je celkem 14. Kolik je v horské chatě třilůžkových pokojů, je−li celková kapacita třílůžkových pokojů stejná jako celková kapacita čtyřlůžkových pokojů?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 307

Fill the gaps.

Don’t start writing as ­­­­­­­­−−−−−− as you get the paper – think first, write −−−−−−−!


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 306

Idea je chápána jako význam pojmu – jeho podstata .Ideje jsou neměnné, dokonalé, imanentní jsoucna; nevznikají ani nezanikají. Jsou to vzory pro jednotlivé věci. Autor nauky o idejích je:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 305

Představitelem pozitivismu není:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 303

Nauka o světě jako celku, o jeho vzniku, struktuře a zákonitostech,

jeho vývoje se nazývá:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 301

Po první světové válce se značně pozměnila mapa Evropy a vzniklo:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 300

Kterým z následujících termínů se označuje filozofický směr, který zastává názor, že příčiny a výsledky dění v přírodě či společnosti jsou projevem vůle vyšší bytosti?


1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 32