This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 118 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 496 lidí
Zveřejněno: 15. 2. 2011, 10:51

Označte větu bez chyby:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Wenn − použijeme pro činnost, která se opakovala nebo stále opakuje
− slovosled po čárce: nejprvé přísudek poté podmět (nepřímý slovosled)
− nicht stojí před předmětem


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 496
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 191
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 39 návštěvníků
Odpověď B: 91 návštěvníků
Odpověď C: 78 návštěvníků
Odpověď D: 191 návštěvníků
Odpověď E: 97 návštěvníků