Matematika - úlohy

Matematika úloha ID 113

Sportovec Martin vyběhně po schodech budovy strojní fakulty Z pátého patra směrem nahoru. V tu chvíli vyjíždí ze třetího patra Pavel nahoru výtahem. Výtah jede nahoru konstantní rychlostí 5 sekund/patro. Martinovi trvá první vybíhané patro 6 sekund a každé další o 0,1 sekundy déle. Ve kterém patře již bude Pavel před Martinem?


Matematika úloha ID 111

Jsou−li x1=−2 a x2=3 kořeny kvadratické rovnice, pak ji lze zapsat tvarem: 


Matematika úloha ID 104

Délka tělesové úhlopříčky krychle je:


Matematika úloha ID 94

Plot kolem zahrady se skládá ze 4 částí. Mám 6 různých barev, každou část mohu natřít jinou barvou. Kolika způsoby může být plot natřen, mohou-li se barvy na jednotlivých částech opakovat?


Matematika úloha ID 87

Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu 3 + 5i je:


Matematika úloha ID 67

Graf funkce daný tvarem k:y=(2x + 7)/(x  + 1) není spojitý v intervalu:


Matematika úloha ID 59

Poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


Matematika úloha ID 52

Kolika způsoby lze rozdělit 12 hráčů na dvě šestičlenná družstva?


Matematika úloha ID 48

Řešením rovnice √(3x-7) - √(x+1) = 2 v oboru reálných čísel je číslo:

 


Matematika úloha ID 47

Vzdálenost bodu A[4; 2; -3] od roviny dané rovnicí: 2x - 2y + z + 5 = 0 je:


1 2 3 4 5 [6] 7 8