This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 64 - test Matematika

Úlohu řešilo 3255 lidí
Zveřejněno: 12. 11. 2016, 15:38

Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Aby zůstal zachován objem, musí být podstava 4x větší (3,14 * poloměr^2 * výška), pí je konstanta a tak musíme pracovat s poloměrem. Aby bylo (x*r)^2 = 4r, musí být x = 2.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3255
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 290
Procentuální úspěšnost: 9%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 304 návštěvníků
Odpověď B: 990 návštěvníků
Odpověď C: 643 návštěvníků
Odpověď D: 290 návštěvníků
Odpověď E: 1028 návštěvníků