This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 351 - test Matematika

Úlohu řešilo 197 lidí
Zveřejněno: 12. 11. 2016, 15:38

Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Aby zůstal zachován objem, musí být podstava 4x větší (3,14 * poloměr^2 * výška), pí je konstanta a tak musíme pracovat s poloměrem. Aby bylo (x*r)^2 = 4r, musí být x = 2.

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 197
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 105
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 4 návštěvníků
Odpověď B: 7 návštěvníků
Odpověď C: 24 návštěvníků
Odpověď D: 105 návštěvníků
Odpověď E: 57 návštěvníků