This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 16 - test Matematika

Úlohu řešilo 852 lidí
Zveřejněno: 1. 9. 2010, 03:56

Rovnice přímky, která je obrazem přímky 3x - y - 3 = 0 v osové souměrnosti s osou y = x, je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 852
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 303
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 115 návštěvníků
Odpověď B: 243 návštěvníků
Odpověď C: 65 návštěvníků
Odpověď D: 126 návštěvníků
Odpověď E: 303 návštěvníků