Anglický jazyk - úlohy

Anglický jazyk Gramatika úloha ID 161

If i were you, I ___ do this.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 150

I was never really a fan of them. I went there becouse I ___ .


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 148

What is the weather like?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 141

When you go rock climbing, look ___  stones falling on your head.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 137

Are  you rich? No, I do not have ___.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 133

I am not playing football , but I ___ play chess.


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 131

What would you like to do?


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 121

Where´s my pen? It was there but now it ____!


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 119

Nothing ___ you say can make me feel better.


1 2 3 4 5 [6] 7 8