This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 821 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 98 lidí
Zveřejněno: 6. 6. 2018, 22:31

Two days ago, my father made me _______ for the broken window.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

make somebody do something − přimět někoho něco udělat (bez "to")

pozor na passive tvar: být přiměn k něčemu: somebody was made to do sth

 

podobně se používají slovesa: let, ahd better, would rather/sooner, ...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 98
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 48
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 48 návštěvníků
Odpověď B: 8 návštěvníků
Odpověď C: 23 návštěvníků
Odpověď D: 19 návštěvníků