This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 816 - test Anglický jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 12 lidí
Zveřejněno: 17. 5. 2018, 14:22

My mother insisted on ______ the broken window.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

po slovese a předložce musíme puožívat ing tvar, a zaplatit za co je pay for


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 12
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 10
Procentuální úspěšnost: 83%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 0 návštěvníků
Odpověď B: 0 návštěvníků
Odpověď C: 10 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků