This page needs JavaScript activated to work.

Obchodní podmínky

LICENČNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY


čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) živnostníka Tomáš Horký (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Obůrky 3, Brno - Medlánky, PSČ 621 00, IČO: 05457998, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „Uživatel“).  Tato práva a povinnosti vznikají v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní portálu www.simpleshop.cz (dále jen „Portál“).

1.2 Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Případně osoba nezletilá a to pouze se souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.

1.3 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.

1.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

 

čl. 2 Vysvětlení základních pojmů

2.1 Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné  zpřístupnění elektronické knihy (viz. čl. 2, odst. 2.2) nebo obsahu webu formou prémiového účtu Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách

2.2 Eknihou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo ve formě datového elektronického souboru, a to ve formátu Adobe PDF. Není-li výslovně uvedeno jinak, může takové dílo zahrnovat další soubory – fotografie, grafiky, zvukově obrázkové záznamy a jiné.

2.3 Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci Portálu. Za každé jednotlivé stažení je Uživatel povinen zaplatit sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele.

2.4 Čtečkou se pro účel těchto Podmínek rozumí přenosné zařízení zhruba o velikosti tištěné knihy určené pro čtení elektronických knih a časopisů. 

2.5 Premiovým účtem se pro účel těchto podmínek rozumí, zpoplatněná část webu s premiovým obsahem.

2.6   Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

čl. 3 Nákup služeb

3.1 Pro objednání Služby je nutné, aby Uživatel zapsal své kontaktní údaje především email, na který mu bude poslána Ekniha, nebo zaktivován premiový účet, v korektní formě, aby se předešlo následným nesrovnalostem. Uživatel je povinen udávat správné a pravdivé údaje. Uživatel je povinen vyplnit všechny obligatorní údaje.

Pro objednání Služby je nutné, aby Uživatel zapsal své kontaktní údaje především email, na který mu bude poslána Ekniha, nebo zaktivován premiový účet, v korektní formě, aby se předešlo následným nesrovnalostem. Uživatel je povinen udávat správné a pravdivé údaje.  Uživatel je povinen vyplnit všechny obligatorní údaje.

3.2 Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli „papírová“ kniha.

 

čl. 4 Poskytování služeb a jejich cena

4.1 Veškerá Poskytovatelem nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

4.2 Služba je poskytována po okamžiku uzavření objednávky. Tímto okamžikem se rozumí okamžik úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Provozovatele).

4.3 Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů. 

 

čl. 5 Smluvní vztahy

5.1 Uživatel je oprávněn kromě stažení díla ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla jsou technicky omezeny prostřednictvím DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k dílu. 

5.2 Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Eknihy ani premiový obsah není možné tisknout ani jinak sdílet!

5.4 Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona  č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

5.5 Uživateli nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno jinak.

5.6 V případě Eknih se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že Uživatel nevěděl, že se jedná o Eknihu.

5.7 Reklamace elektronické knihy. Uživatel má právo na reklamaci vadné elektronické knihy. Uživatel má též právo na vrácení peněz do 30 dnů od zakoupení v rámci reklamních bannerů, spotů, které byly  vystaveny Poskytovatelem.

 a) Poskytovatel odpovídá uživateli, že elektronická kniha nemá vady.

 b) Zejména poskytovatel odpovídá uživateli, že v době, kdy elektronickou knihu převzal, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu zboží na základě prováděné reklamy, že elektronická kniha vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 c) Pokud má prodaná elektronická kniha při převzetí uživatelem vady, je uživatel oprávněn uplatnit u poskytovatele, u kterého byla daná elektronická kniha zakoupena, právo z vadného plnění (reklamaci) - § 2161 a 2172.

 d) Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá je vada, kterou si uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Uživatel má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:

     
  1. zaplatil za elektronickou knihu a neobdržel ji.
  2.  
  3. po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal
  4.  
  5. soubor je poškozený a nelze jej zobrazit

 

5.8 Lhůta pro reklamaci elektronické knihy ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní.  Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou knihu na účet poskytovatele

Jakmile uživatel zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí poskytovateli, aby daná elektronická kniha mohla být prozkoumána. Pokud je reklamace oprávněná, má poskytovatel povinnost neprodleně vadný soubor opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peníze a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud uživatel neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou uživateli další náklady.

 5.9 Reklamaci uživatel může provést dvěma způsoby:

  1. písemně na email: reklamace@oscio.cz 
  2. telefonicky na čísle: +420 607 265 551

 

čl. 6 Platební podmínky

6.1 Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možná provádět převodem z bankovního konta Uživatele nebo prostřednictvím platební brány GoPay.

6.2 Objednávka Uživatele musí být zaplacena nejpozději 7. kalendářní den po zadání objednávky. Pokud tak učiněno nebude, bude objednávka stornována.

6.3 V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele, má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

6. Poskytovatel má povinnost vystavit Uživateli za řádně zaplacenou platbu daňový doklad na zaplacenou částku. V daňovém dokladu bude rozepsána jednotková cena, částka DPH (včetně procentního určení) a souhrnná cena. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou Uživateli.

 

čl. 7 Odpovědnost

7.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití Portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

7.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

7.3 Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

7.4 Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

7.5 Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

7.6 Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost webové či wapové stránky Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

 

čl. 8 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1 Uživatel vystupující jako fyzická osoba souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, jedná se o jméno a příjmení, emailovou adresu, číslo pro zaplacení objednávky (číslo bankovního účtu).  Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.2 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem pro účely vedení uživatelského učtu a identifikace Uživatele.

8.3 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Ke zpracování Poskytovatel pověřuje zpracovatele, kterým je společnost živnostníka Tomáš Horký se sídlem Obůrky 3, Brno - Medlánky, PSČ 621 00, IČO: 05457998 (dále jen „Zpracovatel“). Osobní údaje jsou zpracovány jak členy společnosti, tak i automaticky (odesílání mailů).

8.4  Obchodník informuje Klienta o rozsahu a účelu zpracování Osobních údajů Klienta, o subjektech, které budou jeho Osobní údaje zpracovávat, o způsobu zpracování jeho Osobních údajů a o dalších právech a detailních informacích v oblasti ochrany Osobních údajů, více článek 9.

8.5   Uživatel má právo žádat o informace ohledně zpracování jeho osobních údajů stejně jako požádat o jejich smazání nebo upravení. Pokud má uživatel pocit, že dochází k porušování jeho práv, má možnost podat stížnost na dozorový úřad ČR (www.uoou.cz)

8.6 Zpracovatel se zavazuje postupovat takovým způsobem, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, především na zachování lidské důstojnosti. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

8.7 V případě narušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel nebo Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost všem Uživatelům. Pokud Uživatel utrpí škodu vzniklou na základě nedostatečného zabezpečení osobních údajů, má Poskytovatel povinnost tuto škodu v plné výši nahradit.

8.8 Za zpracování osobních údajů Uživatele Zpracovatelem nese odpovědnost Poskytovatel. Poskytovatel, Zpracovatel a ostatní zaměstnanci zachovávají povinnost mlčenlivosti dle § 15 z. č. 101/200 Sb.

8.9 Uživatel má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu Poskytovatele. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

8.10 Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou činností Poskytovatele. Uživatel má možnost se ze zasílání takových zpráv kdykoliv odhlásit.

8.11 Součástí těchto Podmínek je Protokol o technicko-organizačních opatřeních.

 

čl. 9 Zpracování osobních údajů uživatele

 

9.1   OSCIO.CZ zpracovává osobní údaje klientů v tomto rozsahu: 

a.   identifikační údaje klienta, zejména jméno, příjmení,

b.   kontaktní údaje klienta, zejména e-mailovou adresu,

c.   další popisné údaje (bankovní spojení, dosažené vzdělání (dotazníky) apod.)

d.   údaje o využívaných produktech a poskytovaných službách, 

e.   informace ze sociálních sítí, při realizaci marketingových aktivit OSCIO.CZ využívá například Facebook, 

f.    informace z uskutečněných průzkumů, které OSCIO.CZ využívá za účelem poznání názoru klienta na existující produkty a reklamy, nebo pokud chce zjistit, o jaké služby mají klienti zájem, 

Všechny citlivé údaje (jméno, příjmení, email) jsou v databázi uloženy pod kombinací několika šifer, IP adresa a heslo uživatele je hashováno pomocí standardního postupu.

 

9.2   OSCIO.CZ zpracovává osobní údajů klientů pro tyto účely: 

   a. Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro OSCIO.CZ ze smluvního vztahu s klientem (např. příprava uzavření smluvního vztahu, vykonávání obchodů). 

   b. OSCIO.CZ zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu. Smluvní vztah končí po 30 dnech od zakoupení produktu, na který se váže 100% záruka spokojenosti.

   c.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 

   d.   zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

   e.   e-mail je určen pouze k zásílání aktualizací produktů, či rozesílání anonymních dotazníků

 

9.3 Způsob zpracovávání osobních údajů: OSCIO.CZ zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky (zasílání mailů), všechny jiné uvedené činnosti pak manuálně.)

 

9.4   Práva subjektu údajů

   a. Právo přístupu k osobním údajům - Klient je oprávněn požádat OSCIO.CZ o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajů (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

   b. Právo na opravu osobních údajů - Klient je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. OSCIO.CZ je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů. 

   c. Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na ochranu osobních údajů - Klient je oprávněn v případě porušení povinností OSCIO.CZ týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat OSCIO.CZ, aby mu poskytl vysvětlení takového jednání, zdržel se takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je OSCIO.CZ povinen shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů), aby OSCIO.CZ zaplatil peněžitou náhradu, pokud tím bylo porušeno právo osoby na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst nebo právo na ochranu jména nebo uplatňovat nárok na náhradu újmy vzniklé porušením povinností OSCIO.CZ v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Klient je dále oprávněn obrátit se se svými podněty i na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.

   d. OSCIO.CZ je povinen v souvislosti s výše uvedenými právy klienta informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

 

čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

10.2 Jsou-li některá ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. 

10.3 Spory vzniklé v souvislosti s reklamací elektronických knih budou řešeny přednostně, v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), v ostatních případech je k řešení sporů příslušný soud (§12).

10.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24. 5. 2018.